Om museet

Skøyter
"Sølvet, isen og æren"
Kongepokaler


Stiftelsen Skøytemuseet


Skøytemuseet eies av en stiftelse med tre deltakere: Norges Skøyteforbund, Oslo Idrettskrets og Oslo Skøiteklub. Museet rapporterer sine årsregnskaper og styresammensetninger til Brønnøysundregisteret.


For toårsperioden 2018-2019 består stiftelsens styre av: Leder Laila Andresen, nestleder Helene Bugge, sekretær Hasse Farstad, styremedlemmer Vibecke Sørensen og Pelle Hjorth.Varamedlemmer er kasserer Bente Larsen, Hans Petter Carlsen, Mona Adolfsen og Ingar Lae.


Vedtekter for Skøytemuseet  Org. nr. 977 143 659


Vedtatt av styret for Oslo Skøiteklub den 19. oktober 1993 og godkjent på ekstraordinær generalforsamling den 29. november 1993, med endringer vedtatt på generalforsamling 29. mai 1995 og årsmøte 21. mai 2007. 


§ 1. Stiftelsens navn er Skøytemuseet. Stiftelsen er opprettet av Oslo Skøiteklub. 


§ 2. Stiftelsen, som er fri og selveiende, er privat og ikke næringsdrivende.


§ 3. Stiftelsens formål er å utvikle Skøytemuseet på Frogner stadion til et nasjonalt skøytemuseum for bevaring av skøytehistorisk materiale og gjøre dette tilgjengelig for allmennheten.


§ 4.  Stiftelsens forretningskontor er på Frogner stadion i Oslo hvor museet også har sine lokaler.


§ 5. Stiftelsens grunnkapital er kroner 400.000 som består av inventar i museet.


§ 6. Stiftelsen finansieres ved inngangspenger, utleie av lokalene, offentlig og/eller privat støtte til driften og andre tiltak som stiftelsens styre finner formålstjenlige.


§ 7. Stiftelsen skal ha et styre med fem medlemmer. Oslo Skøiteklub oppnevner leder og to styremedlemmer. Norges Skøyteforbund og Oslo Idrettskrets oppnevner ett styremedlem hver. Oslo Skøiteklub skal i tillegg oppnevne to varamedlemmer, mens Norges Skøyteforbund og Oslo Idrettskrets skal oppnevne ett varamedlem hver. Oppnevningen skjer for to kalenderår av gangen, første gang i 1994-1995.

Styret konstituerer seg selv på første møte etter oppnevningen, med nestleder, sekretær og kasserer. Hvis styret ønsker det, kan en representant for en hovedsponsor tiltre styret som observatør, uten stemmerett.


§ 8. Nestleder fungerer som møteleder når den valgte leder ikke møter. Styret er beslutningsdyktig når minst tre stemmeberettigete er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.


§ 9. Styret holder møter så ofte lederen bestemmer, eller når ett styremedlem ønsker det. Saksliste skal sendes ut på forhånd. Det føres protokoll over møtene. For øvrig avgjør styret selv sin forretningsorden.


§ 10. Styret skal for hvert kalenderår utarbeide budsjett, regnskap og beretning over virksomheten. Regnskap og beretning skal inntas som vedlegg til Oslo Skøiteklubs ordinære beretning, og skal foreligge innen utgangen av mars måned.


§ 11. Stiftelsen forestår selv regnskapsføringen. Regnskapet skal revideres, og styret i stiftelsen velger selv sin revisor.


§ 12. Oslo Skøiteklub med underavdelinger skal etter avtale vederlagsfritt kunne benytte hele eller deler av museet til sin virksomhet. Det utarbeides en samarbeidsavtale mellom klubben og stiftelsen om det praktiske samarbeidet.


§ 13. Styret kan ansette en bestyrer av museet og fastsette betingelsene for denne.


§ 14. Eventuelle endringer av vedtektene skal behandles og anbefales av stiftelsens styre og godkjennes av generalforsamlingen i Oslo Skøiteklub med 2/3 flertall.


§ 15. Ved eventuell opphevelse av stiftelsen, er det Oslo Skøiteklub og stiftelsens intensjon at stiftelsens gjenstående midler tilfaller Oslo Skøiteklub. Hvis Oslo Skøiteklub er blitt oppløst, er intensjonen at gjenstående midler tilfaller Norges Skøyteforbund.

Det vises for øvrig til stiftelseslovens § 52 om opphevelse av stiftelser.