Norges Skøyteforbund
Norges Skøyteforbund Norges Idrettsforbund er det høyeste organ i den norske idrettsbevegelsen og er det samlende organ for landets idrettskretser og særforbund,... hvorav Norges Skøyteforbund er et av de eldste og internasjonalt mest meriterte.

Norges Idrettsforbund

Den første landsorganisasjon for idretten ble stiftet 15. mars  1861 og ble kalt Centralforeningen for utbredelse av legemsøvelser og våpenbruk. I 1892 forandret foreningen navn og kalte seg Centralforeningen for utbredelse av idrett.

I 1890-årene ble de første særforbund stiftet. Fram til 1909 fikk landet seks særforbund, hvorav ett (Norges Turn og Idrettsforbund) ikke var tilsluttet Centralforeningen. Samarbeidet mellom særforbundene og Centralforeningen var ikke særlig godt, og i 1910 gikk forbundene sammen og stiftet Norges Riksforbund for Idrett. Etter forutgående arbeid av en kommisjon nedsatt av Stortinget, vedtok idrettstinget i Kristiania 23.-24. juni 1919 opprettelsen av Norges Landsforbund for Idrett. Med dette opphørte Centralforeningen og Riksforbundet som idrettsorganisasjoner.

Fra begynnelse av 1920-årene til 13. september 1940 var norsk idrett splittet mellom den såkalte borgelige idretten og den såkalte arbeideridretten. Som følge av 1920-årenes sosiale rivninger og politiske kamp, brøt en rekke lag og utøvere ut av Landsforbundet, og 8. juni 1924 ble Arbeidernes Idrettsforbund (AIF) stiftet.

Forut for og under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-1945 ble det arbeidet for å samle den norske idrettsbevegelsen, blant annet for å stå samlet mot okkupasjonsmakten, men i all hovedsak også fordi partene ønsket å fjerne splittelsen.

Etter krigen ble det konstituerende ting i det nye, samlede Norges Idrettsforbund holdt 10.-11. februar 1946.

Inntil 1996 var Norges Olympiske Komite (NOK) en selvstendig organisasjon i norsk idrett, men fra og med dette året er komiteen samordnet med og underlagt NIF. Organisasjonens nye navn ble Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite.

Fra og med 1. januar 2008 er det offisielle navnet på organisasjonen Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF), etter at Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund ble nedlagt og ansvaret for idrett for funksjonshemmede ble lagt til de enkelte særforbund.

NIF har 2,1 millioner medlemmer fordelt på 12.491 idrettslag. Forbunder omfatter 56 særforbund og 19 idrettskretser med totalt om lag 380 idrettsråd.

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund (NSF) ble stiftet på Hamar 27. februar 1893 etter initiativ fra Trondhjems Skøiteklub. Dagen etter Hamarløbene på skøyter 25.-26. februar møttes følgende representanter for å drøfte og eventuelt vedta stiftelsen: Even Godager fra Hamar Idrætsforening, Nicolay Klinge og L. Noodt fra TSK, og Kr. Hald og Halvdan Nielsen fra Kristiania Sportsforening.

Møtet vedtok vedtekter i ni punkter, med bestemmelser bl.a. om tilslutning til Det internasjonale skøyteforbund, organisering av nasjonale mesterskap, samt deltakelse i internasjonale mesterskap.

Opprettelsen av Norsk Skøiteforbund med tilhørende vedtekter fikk sin formelle tilslutning fra styrene i de respektive klubbene. Hamar Idrætsforening ble tildelt arrangementet av de første offisielle nasjonale mesterskapløp i kunstløp og hurtigløp for 1894.

Av punkt 9 i vedtektene framgikk det at det ikke var noe kongressvalgt forbundsstyre i NSF, men at den klubb som ble tildelt de neste NM-løp ble satt til å ha ansvaret for forbundets løpende drift og forretninger.

Forbundets første president var utlending. Hans Ditlev Alexander Fabricius (f. 15.02.1857) ble født av engelske foreldre i Hamburg, Han kom til Hamar som fabrikkbestyrer i 1891, og ble høsten 1893 valgt til formann i Hamar Idrætsforening. Dermed ble han også president i NSF.

Fra 1902 til 1917 ble presidenten valgt på årlige skøyteting, fortsatt i tilknytning til hvert enkelt års norgesmesterskap i hurtigløp/kunstløp, med styret i den nyvalgte presidents klubb som forbundets styre.

Fra og med 1917 ble hele styret valgt på skøytetinget. Fra og med 1958 ble tinget flyttet fra NM hurtigløp allround til høsten, fortsatt med årlig ting. Siden 1988 har skøytetinget vært holdt annethvert år.

Norges Skøyteforbund er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) og Det internasjonale skøyteforbund (ISU).

NSF organiserer hurtigløp, kunstløp, langløp, kortbaneløp og rulleskøyteløp.

Norges Skøyteforbund - klikk her..